مقاله های دنیای جواهر

درحال حاضر موسسه گوهرشناسی GIA آمریکا برترین موسسه شناسایی و صدور شناسنامه برای سنگهای قیمتی است . این موسسه آموزشی پژوهشی که دارای شعب متعدد در جهان است با بهره وری از دانش روز وبکارگیری تیم متخصص ، از یافته های خود جهت حمایت از مصرف کنندگان استفاده کرده و با صداقت و درستی اعتماد مشتریان خود را افزایش داده است